NASZE DANE:

NASZ ADRES:
ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 11 18-400 Łomża
KONTAKT:
tel.: 452 319 213
e-mail: kancelaria@smblomza.pl
KONTO BANKOWE:
PKO SA Oddział w Białymstoku
53 1020 1332 0000 1502 0027 3409

ROZKŁAD MSZY:

Pon. - Sob. 07:00, 09:00, 15:00, 18:00
Niedz. - 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 15:00, 18:00

Informacje o projekcie PFRON

W miesiącu lipcu b.r. Ksiądz Proboszcz Jacek Czaplicki w imieniu Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Łomży złożył wniosek o dofinansowanie realizacji projektu "Dostępna Parafia - I etap" w ramach Programu "Dostępna przestrzeń publiczna" Państwego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. „Dostępna przestrzeń publiczna” to nowy program PFRON, którego celem jest pełny udział w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami, wspierajacy usuwanie barier w życiu codziennym, przestrzeni publicznej oraz w dostępie do usług.

W roku bieżącym w Parafii odbyła się pogłębiona diagnoza potrzeb w zakresie dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej budynku Kościoła, plebanii i ołtarza papieskiego przez ekspertów z dziedziny dostępności, w wyniku której opracowano wnioski i rekomendacje działań, jakie należy wdrożyć w zakresie usunięcia barier architektonicznych i komunikacyjno-informacyjnych w Parafii i są to:

w zakresie dostępności architektonicznej:

  • - dostosowanie 2 łazienek (damskiej i męskiej) w dolnym Kościele (parter) do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz innych osób ze szczególnymi potrzebami - obecnie brak;
  • - wykonanie lub zakup i montaż pochylni/podjazdu dla wózków inwalidzkich w ciągu komunikacyjnym, prowadzącym do dolnego Kościoła - obecnie brak;
  • - zakup i montaż drzwi wejściowych plebanii o szerokości w świetle co najmniej 90 cm- obecne nie spełniają wymagań o dostępności;
  • - przystosowanie podłoża pod powierzchnię antypoślizgową oraz zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej w ciągu komunikacyjnym, prowadzącym do plebanii i kancelarii parafialnej - obecna posiada ubytki, nierówności i jest zbyt śliska;
  • - zakup i montaż poręczy w ciągach komunikacyjnych Kościoła dolnego, górnego i plebanii - obecnie brak;
  • - dostosowanie infrastruktury technicznej ołtarza papieskiego do potrzeb OzN - roboty rozbiórkowe, modernizacja schodów, wykonanie i montaż poręczy, wykonanie i montaż podjazdu dla wózków inwalidzkich, przystosowanie podłoża pod powierzchnię antypoślizgową, zakup i ułożenie powierzchni antypoślizgowej.

w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

  • - zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną, które zostaną zamontowane na zewnątrz Kościoła - obecnie brak;
  • - zakup usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego (PJM) na stronie internetowej Parafii - obecnie brak;
  • - oznakowanie pomieszczeń, kaplic i ciągów komunikacyjnych alfabetem Braille'a w Kościele dolnym - obecnie brak;
  • - zakup pętli indukcyjnej - obecnie brak.

Ksiądz Proboszcz wychodzaąc naprzeciw zdiagnozowanym protrzebom przygotował stosowne rozwiązania, które zostaną wdrożone poprzez realizację projektu "Dostępna Parafia - I etap. Złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę i uplasował się bardzo wysoko na liście rankingowej wśród wniosków złożonych z całego kraju wramach modułu B - likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez kościoły lub inne związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. Decyzją Zarządu PFRON realizacja projektu została dofinansowana kwotą 436 800,00 zł, co stanowi 80% kosztów całego zadania. Przewidywany całkowity koszt projektu na 2 lata opewa na kwotę 546 000,00 zł, wkład własny wyniesie 109 200,00 zł (20%).

Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami odpowiedniego dostępu do budynku Kościoła należącego do Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Łomży, zapewnienie poruszania się w nim oraz dostępu do przestrzeni wokół budynku Kościoła (ołtarz papieski) na zasadzie równości z innymi osobami poprzez modernizację infrastruktury Kościoła, zmierzającą do likwidacji barier architektonicznych oraz zastosowanie rozwiązań zmierzających do likwidacji barier informacyjno-komunikacyjnych. Realizacja celu pozwoli na pełny udział w życiu społecznym Kościoła, w tym pełnienia również określonych ról w Kościele osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz osobom ze szczególnymi potrzebami. Realizacja projektu rozpocznie sie jeszcze w tym roku i potrwa do grudnia 2025.

Projekt p.n. "Dostępna Parafia - I etap" został dofinansowany ze środków PFRON w ramach Programu„Dostępna przestrzeń publiczna”

MÓDL SIE Z NAMI

Potrzebujemy każdego człowieka

TOP